Nyheter

Kvartalsrapport

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

VD har ordet
Resultatet för perioden tyngs av produktionsstörningar under sommaren. Bolaget har under perioden haft en besvärlig likviditetssituation. Trots detta är orderstocken god med nya orders under perioden.

Styrelsen har beslutat genomföra en organisationsförändring med syftet att renodla verksamheten i två områden: Bluetoothmoduler och Sportkommunikation. Som en del i denna förändring kommer jag (Pelle Wiberg) inte längre att vara VD eller styrelseledamot för Free2move Holding eller Free2move AB. Jag fokuserar framgent på att driva HIOD Sports AB.

Jag vill passa på att tacka både aktieägare och kunder för denna tid och lämnar över ordet till AJ Johansson som tillträdande VD för Free2move Holding AB.

Pelle Wiberg

Formellt sett så träder den nya organisationen i kraft den 1/1 2013 men arbetet med ökad fokusering på de två områdena sker redan nu med full kraft.

Free2Move har sedan jag tillträdde redan rett ut ett stort antal huvudvärkar, de flesta genererade av ett fallissemang hos en av våra underleverantörer. Bolaget har under min ledning tagit ett antal strategiska beslut gällande den framtida teknikutvecklingen, sparkat igång produktionen igen, träffat kunder samt identifierat områden där effektiviseringar kommer att genomföras.

Jag ser fram emot denna utmaning men är övertygad om att företagets kunskap inom Bluetooth kombinerat med en ökad fokusering på de faktiska kundbehoven och lägre kostnadsmassa som följer av bolagiseringen kommer att skapa ett vinstgivande företag under nästa år.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson

VD

Filer för nedladdning
<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>
2012-12-20

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2013, kl 09.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Nybrogatan 6 i Stockholm.

2012-11-19

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

2012-11-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

2012-08-30

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK
<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden