Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 12 juni 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande

Styrelsen hade skälig misstanke om att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav hade styrelsen kallat till denna bolagsstämma (första kontrollstämma). Styrelsen framlade kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma.

Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Extrastämman beslutade om att bedriva verksamheten vidare och styrelsen vidtar följande åtgärder för att bolagets egna kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen har en utvecklingsplan för att strukturera om verksamheten och på så sätt stärka de egna finanserna. I denna plan finns flera alternativ och styrelsen anser därför att det finns goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet. Styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarna och Bolagets bästa att stämman beslutar om en fortsatt drift.

Inom åtta månader kommer det att kallas till en ny extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Eftersom Extrastämman fattade beslut om att verksamheten ska drivas vidare behöver styrelsens sekundära förslag om likvidation inte beröras närmare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Extrastämman beslutade om att ändra Bolaget bolagsordning § 4 gällande aktiekapital för att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital.

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Extrastämman beslutade även om att lydelsen i bolagsordningens § 8 Kallelse, sista meningen, skulle ändras så att bolagsstämma enbart ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Gammal lydelse:

§ 8 Aktiekapital

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

Ny lydelse:

§ 8 Aktiekapital

Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier

Extrastämman beslutade om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Aktiekapitalet ska sättas ner från 32 054 986 kronor till 6 000 000 kronor och ska ske utan indragning av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,94 kr (avrundat till två decimaler).
___________

Stockholm den 12 juni 2020
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Leif Syrstad,
VD Free2move Holding AB
E-mail: leif.syrstad@free2move.se
Tel.nr: 0708 660 77 03

Om Free2move

Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrens-kraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

2020-07-20
Regulatorisk
2020-06-12
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-06-04
Regulatorisk
2020-05-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.

2020-05-07
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-05-07
Regulatorisk

Styrelsen i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet till en liten del understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

2020-05-07
Regulatorisk
  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.

1
2
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.