Nyheter

Kallelse till stämma den 16 juni 2014

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen måndagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.se. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier som aktieägaren företräder samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per måndagen den 10 juni 2014 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

 1. Val av ordföranden vid stämman;
 2. Val av protokollförare;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. VDs presentation
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
 9. Beslut
     a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
     b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen;
 14. Upprättandet av och riktlinjer för en valberedning i Free2move Holding AB
 15. Övriga frågor.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.Free2move.se, senast från och med den 26 maj 2014.

Stockholm den 15 maj, 2014

Free2Move Holding AB (publ.)
Styrelsen

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

 • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
 • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
 • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden