Nyheter

Information från extra bolagsstämma i Free2move Holding AB 2013-07-24

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 24 juli 2013, kl 10.00 i Halmstad.

§1                  Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Karnsund, som hälsade alla närvarande aktieägare hjärtligt välkomna.

§2        Val av ordförande vid stämman

Valdes Magnus Karnsund till ordförande vid stämman.

§3        Val av protokollförare

Den verkställande direktören, AJ Johansson, utsågs till protokollförare.

§4        Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvaro och röstlängd fastställdes enligt bilaga.

§5        Godkännande av dagordning

Godkände stämman förslaget till dagordning enligt bilaga.

§6        Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Per-Anders Bendt till att jämte ordföranden justera protokollet från dagens extra bolagsstämma.

§7        Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman hade lagts ut på Bolagets hemsida den 5 juli och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 9 juli, det vill säga med 19 respektive 15 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.

§8        Beslut om riktad emission

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om kvittnings- och kontantemission till bolagets huvudägare till kursen 0,05 kr. Det noterades att stämman var enig i beslutet till 100%.

§9        Beslut om nytt bemyndigande till styrelsen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissioner. Stämman beslöt att ge styrelsen frihet att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget

§10      Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag nämligen att styrelsens medlemmar skall arvoderas med 2.000.000 aktier att utbetalas närmast möjligt efter nästa års bolagsstämma.

Det noterades att detta beslut ersätter det tidigare arvoderingsbeslutet gällande styrelsens medlemmar taget på årsstämman den 13 maj 2013.

Stämman var helt enig i detta beslut, dvs till 100%.

§11               Beslut om plan för kompensation genom aktietilldelning till företagets anställda samt kontrakterade konsulter

Stämman beslöt bifalla VDs förslag, se bilaga §12      Övriga frågor

Inga andra frågor avhandlades

24 juli 2013

<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>
2014-04-28

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

2014-04-28

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-04-24
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

2014-04-09

Styrelsen i Free2Move Holding AB har beslutat, för att undvika två nära på varandra följande stämmor, flytta datumet för den ordinarie årsstämman till den 16 juni 2014.

2014-04-04

Free2move har under första kvartalet 2014 förhandlat fram en uppgörelse med en större fordringsägare.

2014-03-27

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-02-20

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

2013-10-25

The office, which already has started its activities, is located in Kuala Lumpur, Malaysia.

2013-10-24
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden