Nyheter

Information från extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

§1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Karnsund, som hälsade alla närvarande aktieägare hjärtligt välkomna.

§2 Val av ordförande vid stämman
Valdes Magnus Karnsund till ordförande vid stämman.

§3 Val av protokollförare
Verkställande direktören, Anders Johan Johansson, utsågs till protokollförare.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvaro och röstlängd fastställdes enligt bilaga.

§5 Godkännande av dagordning
Godkände stämman förslaget till dagordning enligt bilaga med smärre justeringar.

§6 Val av en eller två justeringsmän
Beslutades att utse Gunnar Ek, Aktiespararna, att jämte ordföranden justera protokollet från dagens extra bolagsstämma.

§7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman hade lagts ut på Bolagets hemsida den 27 mars och kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 31 mars, det vill säga med 31 respektive 28 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.

§8 Beslut om ändring av bolagsordning
Beslöts ändra bolagsordning § 4 och § 5 enligt styrelsens förslag

§ 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

§9 Beslut om Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner
Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande om kvittnings- och kontantemission enligt bilagt förslag. Styrelsens ordförande informerade om att styrelsen avser att ta beslut om företrädesemission enligt bilagda tentativa villkor efter att bemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag bifogas protokollet.

§10 Övriga frågor
Inga andra frågor avhandlades

28 april 2014

För mer information: Kontakta VD Anders Johan Johansson aj.johansson@free2move.se

About Free2Move
Free2move develops high-performing long-range energy efficient Bluetooth® modules. The modules are easy to in-design for customers allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. Free2move is one of the leaders in technology for Bluetooth® products.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden