Nyheter

Free2Move tecknar två nya 3-årsavtal

Ytterligare två kunder väljer Free2Move för uppkoppling och driftoptimering i sitt fastighetsbestånd. Free2Move fortsätter arbetet med sin strategiska tillväxtplan och växer nu i Stockholm och Uppsala genom två nya 36-månaders kontrakt.

Svenska Kyrkan Uppsala

Free2Move har ingått ett 36 månaders avtal med Svenska Kyrkan Uppsala (Uppsala Pastorat) som innebär att Free2Move hjälper Uppsala Pastorat med digital uppkoppling av ett antal fastigheter via Free2Moves plattform 2Connect och dess tillhörande tjänster. Tjänsterna kommer variera mellan olika fastighetstyper. Främst kopplas fastigheterna upp för att minimera energiförbrukning, öka kontrollen över fastigheternas status / drift samt minska driftskostnaderna och fastigheternas miljöpåverkan.

Först ut bland fastigheterna i Pastoratets bestånd är St Pers kyrka i Uppsala som valt tjänsten FLEX i 24 månader för att koppla upp energimätare mot plattformen 2Connect. Till detta har kunden valt tjänsten ADVISORY SERVICES som innebär att F2M analyserar insamlad data och projektledning för att identifiera och lokalisera avvikelser i energiförbrukningen. En utmaning i denna fastighet är just energiförbrukningen.

Ytterligare fakta om vårt avtal och Uppsala Pastorat:

Uppsala Pastorat äger ett 30-tal fastigheter där dryga hälften består av Kyrkor. Många av fastigheterna är komplexa byggnationer och i många fall kulturhistoriskt märkta. Detta ställer högre krav på Free2Move som leverantör.

Då vår lösning och leverans baseras på resultatet av de analyser vi kommer genomföra hos kunden, förutsätter det att analyserna avslutas innan vi kan uppge de intäkter avtalet avses inbringa.

Analysplaneringen är redan i gång och den första analysen utförs i St Pers kyrka och pågår under maj månad.

Fastighetsbolaget Henriksborg HB

Free2Move har ingått ett 36 månaders avtal med Fastighetsbolaget Henriksborg HB som innebär att Free2Move kopplar upp och digitaliserar en kontorsfastighet i Nacka via Free2Moves plattform 2Connect.

Fastighetsbolaget Henriksborg HB köper också tjänsten OPTI i 36 månader som innebär att via plattformen 2Connect görs åtgärder för att bl a minska energiförbrukningen, öka kontrollen över fastighetens status/drift, minska driftskostnaderna och kraftigt minska miljöpåverkan.

I tjänsten OPTI ingår Free2Moves unika garanti om att identifierad besparingspotential verkligen inträffar. För att säkerställa optimal och automatisk drift kommer Free2Move även utföra renovering av kundens styrsystem samt andra mindre renoveringsprojekt.

Ytterligare fakta om vårt avtal och Henriksborg HB:

Fastigheten är belägen i Nacka och är en kontorsfastighet om knappa 10 000 m2 med fullt uthyrda lokaler. Arbetet i fastigheten och Free2Moves leverans beräknas påbörjas under slutet av maj månad. Avtalsvärdet är minst 700 000 SEK, med möjlighet till utökning av flera tilläggsaffärer under avtalsperioden.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08:30.

2021-05-04

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Filer för nedladdning
<<
1
2
3
...
27
>>
2021-05-06
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
  • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
  • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
  • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
  • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)
2021-05-04
Regulatorisk
2021-04-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2020.

2021-04-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdag den 6 maj 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Bolaget avser även att erbjuda en direktsänd webbsändning av Årsstämman för de aktieägare som vill delta på detta sätt. Frågor kommer att kunna ställas och svar ges genom denna webbsändning. Deltagare som önskar följa Årsstämman digitalt ska anmäla sitt intresse för detta senast dagen innan Årsstämman.

2021-04-06
Regulatorisk

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har med anledning av överteckningen i den företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"), tidigare beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Styrelsen har nu beslutat att utnyttja resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK. Bolaget har nu, genom den övertecknade företrädesemissionen och de kompletterande riktade emissionerna med anledning av överteckningen, säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.

2021-02-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdag den 25 mars 2021 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande.

2021-02-23
Regulatorisk

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter, som valt att få ersättning i form av units i Företrädesemissionen, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO6 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,95 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar, totalt cirka 0,7 MSEK. Med anledning av överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Om en extra bolagsstämma den 25 mars 2021 (kallelse publiceras 2021-02-25) fattar erforderliga beslut avseende att höja bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier och aktiekapital, avser styrelsen att även besluta om resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK.

<<
1
2
3
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden