Nyheter

Free2move offentliggör villkor för planerad emission

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

Tentativa villkor

Emissionen är planerad att innefatta teckning av units i Free2move Holding AB (publ) med villkor att varje fyra gamla aktier ger innehavare rätt att teckna fem (5) units à 0,05 kr/unit. Varje unit avses innehålla en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption där två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie à 0,06 kr/aktie. Teckningstiden för teckningsoptionen är planerad att till 1-30 september 2015. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien.

Planerad avstämningsdag är den 9 maj 2014. Registrerade aktieägare på avstämningsdagen erhåller uniträtter med rätt att teckna i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Större teckning än via befintliga teckningsrätter möjliggörs genom subsidiär teckning. Därutöver skall teckning utan företräde kunna ske. Ett övertilldelningsutrymme om ca 4 MSEK (ej garanterat) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av emissionen. Närmare detaljer om villkor och tidsplan kommer att presenteras efter att emissionsbeslut slutligt fattats av bolagets styrelse utifrån erhållet emissionsbemyndigande. Se vidare separat bilaga med tentativt erbjudande i korthet.

Emissionsgaranti

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i denna planerade nyemission upp till cirka 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 9,6 MSEK, förutsatt villkoren enligt ovan, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt. Av denna garanti täcks ca 4 MSEK av teckningsförbindelser.

För mer information
Kontakta Styrelseordföranden Magnus Karnsund, magnus.karnsund@free2move.se

Halmstad 2014-04-28

For more information, please contact
CEO Anders J Johansson, aj.johansson@free2move.se

About Free2Move
Free2move develops high-performing long-range energy efficient Bluetooth® modules. The modules are easy to in-design for customers allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. Free2move is one of the leaders in technology for Bluetooth® products.

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden