Nyheter

Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2021

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
 • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
 • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
 • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)

Orderstock projekt vid periodens slut 3 015 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 773 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 3 788 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

 • Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,07 kr (-0,90 kr)
 • Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie - 0,30 kr (-1,97 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

VD-kommentar bokslutskommuniké 2021

Det är glädjande att kunna säga det fjärde kvartalet 2021 visar på en ny riktning för koncernen. Omsättningen ökade till 7,2 Mkr. De löpande abonnemangsintäkterna har mer än fördubblats under året och dotterbolaget Solortus visar en stabil tillväxt av kunder, där order-stocken i koncernen visar 3,8 Mkr per årsskiftet. Början av 2022 visar på en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi, digital förvaltning och 2Connects digitala tjänster. I skrivande stund är den totala orderstocken i koncernen ca 7,6 Mkr.

Solortus verksamhet passar mycket väl in i vår strategi, förvärvet innebär stora synergier med ett förbättrat kundvärde och ett starkare erbjudande.

Free2Movekoncernen består i dagsläget av nedanstående 3 operativa bolag:

Free2Move AB vars affärsmodell bygger på att erbjuda fastighetsägare förbättrat driftsnetto genom smart uppkoppling och styrning av kundens fastighetsbestånd via vår 2Connect plattform samt olika typer av tredje partsensorer. Kundens investering finansieras genom en väl beprövad optimeringsmodell.

Solortus AB vars inriktning mot framför allt förnybar energi, solenergi, laddstolpar samt styr- och reglerteknik, innebär ett starkt tillskott till koncernens erbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare. Det är på dagen som solen ger mest energi men förbrukningen sker mestadels på kvällen. 2Connect styr med automatik så att förbrukning som går att flytta (t.ex genom energilagring av olika slag) utnyttjar solenergin på dagen istället och att energi lagras på olika sätt för att möta den energi som används på kvällen och inte kan styras om (t.ex belysning).

Sensmaster SDN.BHD i Malaysia, vårt eget utvecklingsbolag, som utvecklar vår digitala plattform 2Connect. Bolaget arbetar även med kundanpassningar för koncernens kunder.

Händelser 2021

Två viktiga händelser under året förtjänar att särskilt kommenteras. Den enskilt viktigaste händelsen var som tidigare kommunicerats, bolagets förvärv av Solortus AB, ett bolag specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare. Solortus verksamhet passar väl in i vår strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter där man bland annat får naturlig tillgång till gemensam kundbas, utbud och tekniska utveckling. Vi når ett högre kundvärde och starkare erbjudande.

En nyemission vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 tecknades till cirka 120 procent. Vid extrastämman i Free2Move Holding AB den 25 mars 2021 ändrades bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Free2Move Holdings framtida strategi bygger på att fortsätta stärka de rörelsedrivande bolagen genom kontinuerlig utveckling av den digitala plattformen 2Connect för nya digitala tjänster med säkerställande av hög IT-säkerhet. Vidare arbetar bolaget för att stärka marknadserbjudandet genom strategiska partnerskap och/eller förvärv inom närliggande bolag, exempelvis analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning. Vår inriktning är att skapa miljö- och resurseffektiva fastigheter där vi stärker fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken och förnybara energilösningar med en digital plattform, 2Connect.

Solortus verkar idag på en geografiskt begränsad marknad där ambitionen är att bolaget kommer att arbeta för att vidga sitt geografiska område och i kombination med plattformen 2Connect kan bolaget finna nya kundgrupper.

Hösten och vinterns prischocker på el har visat vikten av att ha kontroll på sin energi-förbrukning.

Klimatfrågan, energikris och IT-säkerhet står högt på bolags och myndigheters agenda har berett väg för en mognare marknad där fastighetsbranschen liksom samhället i övrigt insett de snabba krav och stora möjligheter och fördelar som finns med digitalisering. Kraven på hållbarhet och nyttan med ett förbättrat driftsnetto genom uppkopplade fastigheter är tydliga. Vi har ett momentum och bolaget är väl förberett för framtiden.

Leif Syrstad
VD Free2Move Holding AB

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2021.

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma hålls den 28 april 2022.
Q1-2022 publiceras 20 maj 2022.
Q2 2022 publiceras 19 augusti 2022.
Q3 2022 publiceras 18 november 2022.

Börsplats
Bolaget listades på NGM-MTF 2007-03-12.

Anställda
Per den 31 december 2021 hade koncernen 16 anställda i Sverige samt 6 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisnings-principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets-förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

<<
1
2
3
4
...
31
>>
2022-09-26

Free2Move bakom 17,5 miljoner besparade kWh årligen i förbättrat driftnetto

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har tagit fram en metod som på kort tid sparar stora mängder energi. Därmed har också återbetalningstiden blivit så kort som fem månader. Senaste året har besparingar på 17,5 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor.

2022-09-21

Free2Move uppmanar alla församlingar att driftoptimera istället för att stänga ner kyrkorna

Vi fann att läsa häromveckan en uppmaning ett stift i Svenska Kyrkan gjort till sina församlingar och medarbetare. Man uppmanas att spara på energin och "ta extra" höjd för detta i budgetarbetet. I skenet av det kan vi också konstatera att vissa församlingar planerar att stänga ned sina kyrkor och därmed sin verksamhet i en tid då dom förmodligen behövs bäst.

2022-09-08

- Siktar på marknaden för hobbyodlare

Nordic SME-listade Free2Move Holding - vars egenutvecklade mjukvaruplattform skapar miljö och resurseffektiva fastigheter - har för trädgårdsprofilen Bosse Rappnes bolag MyEden utvecklat ett system för att även privatodlaren ska kunna ha en perfekt temperatur i sitt växthus. MyEden, som lösningen heter, är det första systemet på marknaden anpassat för hobbyodlande privatpersoner.

2022-08-19
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 8,0 ( 0,3)
Rörelseresultat MSEK -3,2 (-2,7)
Resultat MSEK -3,2 (-2,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -3,3 (-4,2)

Halvåret: 1 januari - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 14,7 ( 0,6)
Rörelseresultat MSEK -7,1 (-5,1)
Resultat MSEK -7,1 (-5,2)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,4 (-6,6)

2022-07-01
Regulatorisk

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

 • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
 • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
 • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

<<
1
2
3
4
...
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden