Nyheter

Delårssrapport Q3 2013
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

VD har ordet
Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen. Vi konstaterar att arbetet har övergått från "back-log" till "orderstock". Tydligare avtalsvillkor och längre produktionscykler påverkar positivt i bättre marginaler och enklare hantering, men negativt i resultat i närtid då leveransplaner ofta sträcker sig över en längre tid. Kvartalet får därigenom utseendet av ett förlorat kvartal.

En riktad emission, som tecknades fullt ut, innebar ett välkommet likviditetstillskott och förbättring av balansräkningen. Emissionen omfattade kvittning av lån till aktieägare och en ny aktieägare om 1 505 493 SEK samt kontant emission om 3 000 000 SEK. För detta stämplas 90 109 860 nya aktier i Free2move Holding AB. Per sista rapportdag var inte den pågående emissionen avslutad. Ägarförändringen är i huvudsak synlig på www.free2move.se.

Vi har under kvartalet färdigställt för produktion en moderniserad version av GXA- modulen. Den är en helt ny version av den tidigare bästsäljaren och har på radio- delen fått prestanda som bör utklassa konkurrenterna inom samma prissegment. Certifierad och klar väntar vi utleveranser i början av nästa år.

Vid kvartalsslutet arbetades det hårt med en första demonstrationsversion av vår nya P-serie. P-serien (P-performance) är samlingsnamnet för de tekniska utvecklingssteg vi tagit och tar under 2013. Dels moderniserar vi de moduler som under lång tid varit grunden för bolagets verksamhet, och dels utvecklar vi en modul med förmågan att bära audio-funktioner på ett nytt sätt. Det kan vara frågan om möjligheter till högkvalitativ ljud- överföring (musik) i samexistens med samtalsfunktioner och styrning av ljudkällor. Samexisterande audiofunktioner och dataöverföring är nytt och vi ser en marknad för utveckling av nya funktioner där vår modul passar in. Vi har därmed ett bredare produkt- utbud. Vi fortsätter därmed arbetet inom vår nisch.

En tidigare eftersatt marknadskommunikation har fått nytt liv. Enklast syns detta i ett nytt grafiskt formspråk med ny webb och ny logotyp. I praktiskt arbete syns det genom en intensivare kontakt med slutkunder med distributörens goda minne. Vi kommer på detta vis närmre verkligheten och ser de problemställningar säljorganisationen hos distributören talar om.

Samtidigt med vår förändring av marknadskommunikationen och vårt arbetssätt har vi påbörjat en strategisk förändring för att kunna arbeta på en världsomspännande marknad genom samarbeten och partnerskap. Ett säljkontor i Malaysia är under uppstart med förmåga att i första hand vara en kontaktyta för Sydostasien och Kina. Sammantaget ger det oss representation i tre huvudsakliga tidszoner.

Kvalitetsarbetet fortgår och resultatet bör vara på plats under nästa år. Förändringen i bolaget är idag en naturlig del av detta arbete. Vi börjar se processer och rutiner växa fram och det som från början såg ut som en pålaga är nu en positiv del av att beskriva individuellt arbete.

Produkten HIOD är placerat i ett särskilt bolag. Arbetet fortgår med att finna intresserade köpare av bolaget.

Sammanfattningsvis ett tufft kvartal. Anställda och konsulter har arbetat hårt med den omställning bolaget genomför. Vi arbetar fortsatt i steg 2. Ett steg 2 som innebär värdetillväxt i bolaget genom goda produkter. Nästa steg kommer när kunderna ser hur vårt arbete innebär att Free2move fungerar som man har anledning att förvänta sig och levererar de produkter man köpt. Produkter som uppfyller vår filosofi med ledorden:

Räckvidd - Funktion - Enkelhet - Kostnadseffektivitet

Avslutningsvis vill jag återigen tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av den förändring vi genomgår. Vi ser fram emot att avlägga helårsrapport för 2013 den 20 februari 2014.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar
Anders Johan Johansson VD

Halmstad 2013-10-24

Filer för nedladdning
<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>
2014-04-28

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

2014-04-28

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-04-24
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

2014-04-09

Styrelsen i Free2Move Holding AB har beslutat, för att undvika två nära på varandra följande stämmor, flytta datumet för den ordinarie årsstämman till den 16 juni 2014.

2014-04-04

Free2move har under första kvartalet 2014 förhandlat fram en uppgörelse med en större fordringsägare.

2014-03-27

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-02-20

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

2013-10-25

The office, which already has started its activities, is located in Kuala Lumpur, Malaysia.

2013-10-24
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden