Nyheter

Delårsrapport Q1 2014
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

VD har ordet

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012. Det har varit ett omvälvande kvartal med flera utmaningar och omställning från det defensiva avhjälpande arbetet till att offensivt arbeta för framtiden.

Viktiga punkter:

 1. Under kvartalet har gjorts en uppgörelse med en fordringsägare som både bättrat på bolagets Balansräkning och samtidigt förbättrat Periodens resultat.
 2. En ansträngd produktion och produktionsstyrning gav vika i januari och ett flertal viktiga leveranser flyttades till andra kvartalet. Detta efter att problemet identifierats och åtgärdats.
 3. Ytterligare en anpassning av organisationen har genomförts med sikte på framtida behov och de resursförstärkningar som redan gjorts och kommer att göras.
 4. Flera viktiga marknadsaktiviteter har genomförts både i Europa (Embedded World) och Asien (webinar och besök). Marknadssamarbetet med Malaysia företaget SensMaster har varit givande och vi ser gärna en fortsättning.
 5. Ett ännu oannonserat större projekt har övergått från prov och försök till reguljära leveranser med order i början av Q2 och leverans-start i sommar.
 6. Ett Produktråd är bildat och har till uppgift att se över vår framtid ur ett tekniskt och strategiskt R/D-perspektiv. Rådet har givit resultat i en förstärkt "road-map" med ett antal nya projekt för Utvecklingsavdelningen.
 7. Produktion och leveranser av nya GXA-modulen, som därmed följer plan. En ny version av mjukvaran är planerad under nästkommande kvartal och modulen kommer under en övergångsperiod att finnas i två versioner.
 8. P-serie moduler överlämnade till projektkunder för test och försök i väntan på ett färdigställande och därmed leveranser efter certifieringar. Arbetet med nya produktserier (N och W) är påbörjat och planeras genomföras under året. Produkten HIOD är fortsatt placerat i ett eget bolag.
 9. Arbetet fortgår med att finna intresserade köpare av bolaget.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av den förändring vi genomgår. Från VD skall även ett stort tack riktas till konsulter, anställda och styrelse för engagemang och insatser under kvartalet.

Vi ser fram emot att avlägga delårsrapport för Q1 - Q2 den 14 augusti 2014.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar
Anders Johan Johansson VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Halmstad 2014-04-24

För mer information: se bolagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, aj.johansson@free2move.se 

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden