Nyheter

Delårsrapport kvartal 1 2017
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

VD kommentarer

Första serieleverans genomförd och nya samarbeten ingångna
Under början av året levererades till Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, en utökning av pågående installation för driftövervakning av flera ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt sjukhus. Utökningen görs i redan pågående affär med Free2moves Cloud-baserade IoT-plattform 2Connect™ och omfattar ett komplett grafiskt användargränssnitt för effektivisering av kundens operativa processer (drift, övervakning och larmhantering).

Från Green Tech bolaget Vertical Plants System, som skapar förbättrad inomhusmiljö genom aktiva växtväggar, erhölls en första order på Free2moves IoT-plattform 2Connect™ som blir en integrerad och central del av den aktiva växtväggen. Installationen övervakar bland annat väggens bevattningsfunktion så att väggen bibehåller en korrekt och jämn fuktighetsgrad samt även dess påverkan på inomhusklimat i form av minskad koldioxidhalt. Första fas av installation genomförd vid Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm.

Tidigare erhållen beställning från fastighetsbolag har producerats, levererats och installerats i 25 fastigheter till ett försäljningsvärde på ca sek 450 000. En milstople både vad gäller första volymproduktion och första genomförd serieleverans.

Under kvartalet har bolaget fortsatt utveckling och förädling av systemplattformen 2Connect™ för att på så sätt förbättrad öppenhet och skalbarhet. Bland annat påbörjat arbete med support för Node-RED, en gång i tiden framtagen av IBM och nu "open source", för att koppla samman IoT-enheter med molnbaserade applikationer för analys, visualisering och automatiserade beslut. Detta innebär att fler kunder på ett enkelt och effektivt sätt kan använda 2Connect™ och få mätresultaten integrerade och presenterade i sina befintliga IT system.

Efter periodens utgång har bolaget tecknat ett partneravtal med IBM som ger möjlighet till samarbete kring erbjudande av lösningar och tjänster baserat på IBM's Cloudlösning Bluemix, där IoT plattformen Watson ingår som viktig del.

En separat emission genomfördes under januari 2017 om kvittning av kostnader för rådgivning vid kapitalanskaffning. Emissionen har beslutats utifrån det bemyndigande som gavs vid bolagsstämman i maj 2016.

För att smarta sensornätverk, verkligen skall bidra till kundnytta, så krävs att alla mätvärden går att översätta till överskådlig och begriplig information. Framgångsrikt använt så utgör all denna information beslutsunderlag hos våra kunder, för att fatta rätta beslut och åstadkomma besparingar t.ex. i form av minskad energi (uppvärmning- el- vatten- ventilation-) förbrukning. Detta är själva kärnan i 2Connect plattformen!

Med Free2moves kunderbjudande är vår målgrupp ganska lättdefinierad men väldigt stor. Genomförd emission möjliggör uppskalning av verksamheten där bolaget kan säkra sina leveransåtaganden samtidigt som kunderbjudande vidareutvecklas och breddas. För att bibehålla Free2moves ledande position inom Industrial IoT, måste vi än mer offensivt marknadsföra vårt erbjudande. Därför satsar vi nu på att nå även medelstora och mindre kunder via partners och återförsäljare som redan har marknadsnärvaro och kundkontakter. På så sätt når vi bredare ut på marknaden och öppnar upp möjligheterna för snabbare leveranser, vilket kommer att resultera i en mer gynsam tillväxt för bolaget.

Med vänlig hälsning

Anders Due-Boje-VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
9
10
11
12
>>
2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017, kl 13.00 på G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3 i Stockholm. Emissionen enl B. 10. nedan är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

2017-11-17
Regulatorisk
 • Nettointäkter under Q1-Q3 MSEK 1,2 (3,4)
 • Periodens rörelseresultat MSEK - 7,7 (-7,6)
 • Periodens Resultat MSEK - 6,2 (-6,3)
 • Orderstock vid periodens slut 0 (3,5) MKR
 • Disponibla likvida medel 766 TSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället aktier: 2 991 548 614
2017-09-08
Regulatorisk

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har under första halvåret exekverats. Försäljningsutvecklingen motsvarar dock inte förväntningarna. Anders Due-Boje lämnar på egen begäran den tjänst han innehaft som konsult.

2017-08-25
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

2017-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under tisdagen den 23 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Free2move Holding AB:s hemsida, www.free2move.se

2017-05-19
Regulatorisk
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (0,6)
 • Periodens rörelseresultat -2,5 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat -2,0 MSEK (-2,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 7,528 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 982 046 354 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,00068 kr/aktie (-0,001 öre)

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25 - Delårsrapport för kvartal 1-2, 2017. 

2017-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 23 maj 2017 klockan kl 13.00 hos G & W Kapitalförvaltning AB med adress Kungsgatan 3, 114 43 Stockholm.

2017-03-06
Regulatorisk

Free2move ingår samarbete med det svenska Green Tech bolaget Vertical Plants System som levererar förbättrad inomhusmiljö genom aktiva växtväggar. Första installation görs i början av april månad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där en växtvägg på ca 40 kvadratmeter kommer att övervakas och regleras med Free2moves IoT-lösning. Ordervärdet på denna installation är SEK 75 000.

<<
1
...
9
10
11
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden