Nyheter

Bokslutskommuniké Free2Move Holding

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

Det beslut som togs i november 2012 att driva företaget vidare med förändringar i form av förändrad organisation, ny strategisk inriktning, reducering av kostnadsnivån, förstärkta interna processer etc har genomförts. Free2move har nu lagt grunden för en ny företagskultur och affärsmodell. Den senare kommer att bygga på utveckling och försäljning av radiomoduler där Malaysia snabbt kommer att spela en större roll.

Viktiga händelser 2013

 • Framgångsrikt genomförande av den förändringsplan som beslutades om i slutet på 2012
 • Reduktion av den order back-log som fanns i början av året
 • Stabila utleveranser från fabriken i Malaysia under hela året vilket var den största huvudvärken under 2012
 • En ny GXA med bättre prestanda togs fram och certifierades under året
 • P serien färdigställdes för integration i kommande konsumentprodukter. Design-in aktiviteter pågår för närvarande
 • Ett säljkontor etablerades i Malaysia Produktväxling påbörjades genom en succesiv utfasning av äldre produkter
 • Förberedande kontakter togs med nya kunder i såväl Asien som Nord Amerika
 • Reduktion av personal i Halmstad och förberedelse för nyrekryteringar gjord
 • Nyemissioner genomfördes i januari, april och september till ett sammanlagt värde om 12.081.459 kronor

Januari - December 2013

 • Nettoomsättningen uppgår till 10 628 (12 923)TKR
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -4 183 (-4 444) TKR motsvarande en rörelsemarginal om -35,4 (-31,1)%
 • Avskrivningarna uppgår till 564 (2 635) TKR
 • Jämförelsestörande poster uppgår till 0 (-7 213) TKR
 • Resultat efter skatt uppgår till -4 423 (-15 627)TKR
 • Vinst per aktie uppgår till -0,02 (-0,74) SEK
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till -6 534 (-6 455) TKR
 • Likvida medel uppgår till 54 TKR

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2013

 • En större order på företagets konsumentprodukt SXA erhålls
 • Säljkontoret i Malaysia påbörjar sina sälj- och teknik aktiviteter
 • Offerter tas in på nya utvecklings-kit att distribueras till kunder för att öka tempot i design-in aktiviteter av företagets existerande produkter
 • Uppgraderingsarbetet av den nuvarande konsumentprodukten SXA påbörjas

Oktober - December 2013

 • Nettoomsättningen uppgår till 2 093 (2 300) TKR
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 329 (-2 300) TKR
 • Avskrivningarna uppgår till 139 (400) TKR
 • Jämförelsestörande poster uppgår till 0 (9 500) TKR
 • Resultat efter skatt uppgår till 26 (-2 100) TKR
 • Vinst per aktie uppgår till 0,0 (-0,69) SEK
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till -2 061 (6 000) TKR

Året som gått
2013 var året då uthålligheten och viljan att leva vidare testades till ett maximum, med ett lyckat resultat.

I stort så kan det sägas att den plan som fick stöd av huvudägarna i november 2012 har implementerats. Kostnadsnivån har reducerats och framförallt gjorts mer flexibel då färre tillsvidare anställda finns kvar och fler konsulter anlitats istället. Denna omställning har dock sina för- och nackdelar. En av dessa nackdelar är att ledningen inte är tillfreds med att bygga ny kärnkunskap baserade på assistans från konsulter. Detta kommer dock att korrigeras under 2014.

Vad beträffar kostnadsnivån så har förvisso framsteg gjorts men målet är inte nått. Beslut har tagits under nuvarande år att reducera kostnaden för ledningen samt att använda basen i Malaysia mer.

Året som gått har också präglats av fortsatt skuldsanering. Ett systematiskt arbete att beta av den ackumulerade skulden har genomförts. T ex så är det företagslån som företaget haft till fullo amorterat.

Ytterligare, på den positiva sidan så noteras de stabila utleveranserna från fabriken i Malaysia. Detta är speciellt glädjande då såväl 2011 som 2012 kännetecknades av problem inom leveranskedjan. De specifika problem som uppstod under 2012 rörande företagets leverantör av kretskort har också lösts då Free2move valt att gå tillbaks till den tidigare leverantören.

Den affär som Free2move inledde 2011 rörande en medicinteknisk applikation fortlöper enligt plan med positiva prognoser för 2014.

I slutet på 2013 så erhöll företaget dessutom en stor order på den sk Blåtands pluggen, en kabelersättare för trådlös överföring av data. En fortsatt förvånansvärd stor efterfrågan fortsätter att känneteckna denna produkt som kommer att uppgraderas med en USB ingång under 2014.

Free2move har idag en betydligt mer aktiv affär i Asien, huvudsakligen beroende på det avtal som slöts med en säljrepresentant i Malaysia. Nya kunder bearbetas för närvarande i Singapore och i Kina.

Även i Nordamerika har aktiviteten succesivt ökat under senare delen av året. Detta som en konsekvens av att Free2move största kund, Rutronik Gmbh, har satsat stort på en starkare organisation i USA. Detta har lett till att de affärer som Free2move vunnit i USA kommer att skötas från den amerikanska organisationen framgent. Free2move är övertygad om att denna närmare kundrelation kommer att öka affären i USA under de kommande åren.

Under året som gått så har försöken att sälja bolaget HIOD Sports AB inte burit frukt. Free2move arbetar dock vidare med samma ambition men med en delvis annorlunda "förpackning" av säljobjektet.

Under året har processen startat med att förändra bolaget till att vara mer industriell och kommersiell runt de projekt som initieras. Tidigare har bristande struktur och svaga interna processer skapat onödigt långa ledtider och svagt dokumenterade produkter. Vilket vi nu åtgärdat genom resursmässiga omprioriteringar.

Under året så har tre emissioner genomförts. Två har varit riktade emissioner till huvudägarna och en var en företrädesemission. Sammantaget så har aktier till ett värde om 12 miljoner kronor emitterats.

Den produktionsomställning som påbörjades 2011 färdigställdes under början av året. Free2moves utvalda kontraktstillverkare, Stride Electronics Sdn Bhd, har successivt bevisat att de klarar av stabila utleveranser.

Free2move bär idag orimligt stora finansiella kostnader och höga räntor. Under året som gick så togs initiativ från företaget till att finna lösningar detta arbete kommer att fortsätta under 2014 med högsta prioritet. Det företagslån som Free2move hade har under 2013 till fullo amorterats.

Rapporten i sin helhet bifogas.

20 februari, 2014

Kontaktpersoner Anders J Johansson, VD.
aj.johansson@free2move.se Marianne Johansson, Ekonomichef. marianne.johansson@free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

2014-05-06

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

2014-04-29

Free2move har rekryterat en koncerngemensam Ekonomichef. Catharina Kriborg kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning. Free2move Holding AB kan därmed utvecklas som koncernbolag och dotterbolaget Free2move kan koncentrera arbetet med varumärket och som teknikleverantör.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden