Nyheter

Bokslutskommuniké 2018

Nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
Periodens rörelseresultat MSEK-9,3 (-9,1)
Periodens Resultat MSEK-10,2 (-9,2)
Orderstock vid periodens slut 200 TSEK
Likvida medel 131 TSEK (753 TSEK)
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,591 kr (-0,031 kr)
Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle Q1-2018 är 23 maj 2019. Q2 2019 presenteras 23 augusti, Q3 2019 presenteras 22 november. Bolagsstämma hålls den 23 maj 2019.

VD-kommentar bokslutskommuniké 2018

2018 har varit ett år som präglats av marknadsbearbetning och att etablera Free2move som en leve- rantör av helhetslösningar inom IoT med inriktning mot fastighetsägare och förvaltare samt infra- struktur. Det finns en stor potential för IoT inom fastighetautomation men branschen är fortsatt kon- servativ och omogen vilket medför långa och segdragna säljprocesser. Med facit i hand kan vi säga att vi totalt missbedömt detta och därför ligger långt efter våra försäljningsmål för helåret. Under de- cember 2018 fick vi in vår första order på klimatstyrning till ett utvecklingsbolag vilket kommer ha effekt på kassaflödet under Q1 och Q2.

Under året har vi också arbetat för att stärka vårt marknadserbjudande genom strategiska partnerskap och samarbeten med närliggande bolag inom exempelvis molntjänster, analys, visualisering, installation och komponentförsörjning. Detta för att göra det enklare att komma in och bredda vår primära målgrupp inom fastighetsautomation och infrastruktur. Denna strategi kommer vi fortsätta att arbeta med under 2019 och vi undersöker även möjliga samgåenden med bolag som skulle bredda vår kundbas.

Vidare har vi under året anställt en marknadsansvarig som arbetat med att utveckla vår kommunikation såsom ny grafisk profil, webbsida, sociala medier, demoapp och kundevents. Vi har också lanserat två nya affärskoncept; en lösning för mätning av grundvattennivåer på distans som primärt riktar sig mot kommuners va-avdelningar samt en lösning för mätning av snölast på platta tak, vilket exempelvis är av intresse för fastighetsägare till stora köpcentrum, ishallar osv.

På tekniksidan fick vi i maj IBMs certifiering "ready for IBM Watson IoT" för vår 2Connect™ lösning. Certifieringen skapar trovärdighet hos kunder och samarbetspartners och är därför oerhört viktig för vår marknadsbearbetning. Under året har vi ytterligare stärkt vårt samarbete med IBM och efter rapportperiodens slut genomförde vi den 7 februari ett välbesökt kundseminarium tillsammans med IBM på ämnet "Smarta fastigheter med AI och IoT" där vi visade hur vi tillsammans kan erbjuda starka och prisvärda lösningar.

Vårt utvecklingsteam i Kuala Lumpur har fokuserat på att färdigställa vår sk "extender" som är en nyckelkomponent som vi utvecklat för att flexibelt kunna koppla in både ny och befintlig utrustning. Extendern har en stor uppsättning trådbundna och trådlösa gränssnitt, vilket innebär att vi idag kan koppla upp redan befintliga trådbundna sensorer ute hos kund. Free2moves filosofi är att med hjälp av öppna gränssnitt koppla upp sig mot befintliga system och därmed modernisera med nya IoT- funktioner samtidigt som värdefulla investeringar bibehålls. Det är ett starkt säljargument som innebär att kunden inte behöver byta ut all befintlig utrustning för att kunna digitalisera sina fastigheter. Dessutom arbetar utvecklarna med att anpassningsprogrammera standardkomponenter och lägga på funktioner som styrning och reglering med hjälp av AI vilket möjliggör att man enkelt kan använda relevant mätdata för att optimera system.

Vid årsstämman 24 maj beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 1 000 befintliga aktier, skulle slås samman till en ny. Förändringen genomfördes den 18 juni.

Den 28 december avgick vår tidigare styrelseordförande Marie-Louise Gefwert och lämnade över posten till Didrik Hamilton som är största aktieägare genom bolag i Free2move Holding. Det innebär att det finns en stark tilltro till Free2moves framtid. Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande! Bolaget är väl förberett för framtiden. Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart, marknaden börjar mogna och vi har hur mycket som helst att göra! Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Stockholm 2019-02-22

Leif Syrstad 
Verkställande Direktör / CEO

Viktig händelse efter rapportperiodens slut:

Free2Move Holding AB tog under januari upp två lån på vardera 500 000 SEK med löptid till 30 november 2019 och 10 % periodränta. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton.

2019-02-22

För ytterligare information: Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2Move är en utvecklare, konsult och tjänsteleverantör inom IoT-teknik (Internet of Things) med inriktning mot fastighetsautomation och infrastruktur. Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar.

<<
1
...
5
6
7
8
...
10
>>
2019-08-21
Regulatorisk
2019-07-16
Regulatorisk
2019-06-26
Regulatorisk
2019-05-27
Regulatorisk
2019-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-05-23
Regulatorisk
  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-2,2 (-2,3)
  • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3414 kr (-0,3605) kr *)
    *) Jämförelsesiffra har justerats för omvänd split
2019-05-08
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2018.

2019-04-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

2019-04-02
Regulatorisk
2019-02-22
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
Periodens rörelseresultat MSEK-9,3 (-9,1)
Periodens Resultat MSEK-10,2 (-9,2)
Orderstock vid periodens slut 200 TSEK
Likvida medel 131 TSEK (753 TSEK)
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,591 kr (-0,031 kr)
Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

<<
1
...
5
6
7
8
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden