Nyheter

Bokslutskommuniké 2017
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie

VD kommentar:
2017 präglat av ompositionering, vidareutveckling och kvalitetssäkring

Free2move har under de gångna åren utvecklat vår produktportfölj för att på bästa möjliga sätt positionera företaget som en Industrial IoT-leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk.

Under våren 2017 rekryterades en delvis ny styrelse samt personal inom affärsutveckling och teknisk kompetens för att stärka fokus på en kommersialisering av 2ConnectTM. I september utsåg styrelsen undertecknad att gå in som operativ VD med ansvar över Free2move Holding AB med dotterbolag.

2017 har medfört ansträngningar i att kvalitetssäkra utveckling och produktion. Även då detta tog längre tid än vad vi initialt räknade med har målet uppnåtts och Free2moves 2ConnectTM produkter är nu tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden, som snabbt ökar i popularitet inom IoT (Internet of Things).

Free2move har genomfört förflyttningen från komponent till lösningsleverantör och är idag ett bolag med en IoT-plattform som hjälper företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans och få bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar.

Även om digitalisering och effektivisering står högt upp på företags agendor finns fortfarande en viss omogenhet i marknaden. Kunder tenderar att utvärdera enskilda lösningar, sk pilotinstallationer, men att nå fullskalig implementering har visat sig vara svårt. Detta beror främst på att kunderna är måna om kostnadsbesparingar, ofta genom att prioritera optimering av service och underhåll. Detta kan å andra sidan hjälpa företag att marknadsföra IIoT, då ökad produktivitet ofta både kan minska företags kostnader och samtidigt öka intäkter.

Vi är självklart inte nöjda med försäljningsutvecklingen och att inte kunnat leva upp till tidigare uppsatta mål, främst på grund av utmaningar kring våra tekniska lösningar. Detta är nu åtgärdat och vi avser att framgent satsa offensivt på att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Free2move har under 2017 gjort 2ConnectTM produkterna tillgängliga som noder i Node- RED. Node-RED är ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden, som snabbt ökar i popularitet inom IoT (Internet of Things). Ursprungligen utvecklat av IBM används NodeRED till att ansluta IoT enheter såsom sensorer, aktörer, gateway och kontrollenheter till molnapplikationer för analys, visualisering och automatiserade beslut.

Partneravtal tecknat med IBM ger bra möjlighet till samarbete kring lösningar och tjänster baserat på IBMs Cloudlösning Bluemix där Iot-plattformen Watson ingår. Vi har under 2017 inlett ett arbete med att få vår plattform 2ConnectTM certifierad och beräknar att lösningen är certifierad av IBM under våren 2018.

Marknadsföring och försäljning är aktuella områden med potential men som kräver ökat tryck. Målgruppsanpassning av erbjudanden att möta kunders behov, intensifierad kundbearbetning och offensiv satsning på att marknadsföra tjänster och produkter ligger nu framför oss. Detta för att positionera sig inom Industriell IoT. En framtida tillväxt bygger på att vi kan kombinera våra produkter och tjänster med partners passande produkter. Kombinationen av produkter och tjänster ger ett starkare och attraktivare erbjudande till marknaden.

Styrelsen har beslutat återlägga avskrivningar om 0,6 MSEK tidigare presenterade i kvartalsrapporterna. Anledningen till detta är produkten inte var färdig 2017 och försäljning beräknas komma igång 2018.

Med vänlig hälsning

Leif Syrstad
Verkställande Direktör 

Kommande rapporttillfällen 

Q2-2018 presenteras 24 augusti,
Q3-2018 den 22 november 2018.

Stockholm 2018-02-22

Filer för nedladdning
2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-06-13

Vid årsstämman i Free2move Holding AB den 24 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 1000 (tusen) befintliga aktier, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

2018-05-24
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

2018-05-15

Free2Moves 2Connect™ lösning, Free2Move Blue V1 R3, har certifierats "ready for IBM Watson IoT".

2018-04-26

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 24 maj 2018 klockan kl. 13.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

2018-02-22
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
2018-01-31
Regulatorisk

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

2018-01-19
Regulatorisk

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur