Nyheter

Årsstämma i Free2move Holding

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

 • Att välja Magnus Karnsund som stämmans ordförande.
 • Att fastställa koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 • Att bolagets resurser ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
 • Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
 • Att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
 • Att fastställa arvode till styrelsens ledamöter samt arvode till revisor.
 • Att omvälja Magnus Karnsund, Marie-Louise Gefwert och Mats Köhlmark samt att nyvälja Bo Björkman till styrelseledamöter samt att omvälja Jan Carlsson, Baker Tilly som företagets revisor.
 • Att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om fatta beslut om nyemission av sammanlagt 70.000.000 aktier.
 • Att tillsätta en valberedning.
 • Att ingen begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat vid stämman inkommit.

Utöver dessa beslutspunkter informerade Bolagets verkställande direktör om verksamhetsåret 2013 samt väsentliga händelser under inledningen av 2014 i enlighet med vad som tidigare kommunicerats till marknaden.

Stämmoprotokoll finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Mer information

För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johan Johansson, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, aj.johansson@free2move.se

Om Free2move Free2move designar, tillverkar och säljer Bluetooth® moduler och RFID trådlösa sensorer för en professionell marknad. Bolaget är baserat i Halmstad och Kuala Lumpur, Malaysia och aktien är listad på Nordic NGM MTF.  

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

 • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
 • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
 • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden